Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo zlokalizowano trzy użytki ekologiczne  tj. "Nad Nysą", „Stawki nad Nysa", i „Ptakowice".

Użytek ekologiczny "Nad Nysą" obejmuje starorzecze Nysy Kłodzkiej położone w oddziale 267 leśnictwa Prędocin. Jest to wydłużone, zachowane w stanie naturalnym starorzecze Nysy Kłodzkiej, położone równolegle do koryta rzeki wśród zwartego kompleksu leśnego. Brzegi tego ekosystemu porośnięte są rzadkim lasem lęgowym. W wodach starorzecza występuje rośliny: kotewka orzech wodny Trapa natans, grążel żółty Nuphar lutea, grzybień biały Nymphaea alba.

Użytek ekologiczny "Stawki nad Nysą" położony jest 2,5 km na północny-zachód od Mikolina, w międzywału Nysy Kłodzkiej na wschodnim jej brzegu. Obejmuje on oczka wodne z bardzo silnie rozwiniętą rośliną szuwarową i pływającą, pokrywającą całe lustro wody.  Nad brzegami rosną łęgi wierzbowe (wiklinowiska nadrzeczne). Stawy otoczone są rozległym kompleksem łąk, w przeważającej części podmokłych.  Całość stanowi naturalny, nieprzekształcony krajobraz doliny rzecznej z różnymi typami ekosystemów (łąki, turzycowiska, starorzecza, lasy lęgowe i zadrzewienia). W terenie tym gniazduje: żuraw, błotniak stawowy, dzięciołek, dziwonia, trzcinniczek i łyska. Jest to także ostoja licznych płazów, wśród których wymienić można następujące gatunki: żabę jeziorową, wodną, trawną, ropuchę szarą i rzekotkę drzewną.

Użytek ekologiczny „Ptakowice". Biocenoza ta należy do ginących w skali kraju ekosystemów-wodno błotnych. Istotnym wyróżnikiem tego fragmentu lasu jest bardzo dobrze zachowany drzewostan łęgu jesionowo-wiązowego, z licznym udziałem przestoi wiązu pospolitego.