Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na staż

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych.

Państwowe Gospodarstwo Leśne,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

 

1.    Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.

2.    W terminie do 13 września 2017 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

2.1.  absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

2.2.  absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

2.3.  W podaniu prosimy o dodatkowe podanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

3.    Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:

3.1.  Oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą     z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

3.2.  Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

4.    Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

5.    W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:

5.1.  Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

5.2.  Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.

5.3.  O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6.    Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W takim przypadku  egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.

7.    Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.

8.    Dokumenty należy złożyć osobiście – Wydział Organizacji i Kadr RDLP Katowice, pokój 208 lub listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ", na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Katowicach,

tel.(032) 609-45-49.

Resources to get